CAN publicerar ny rapport – Narkotikaprisutvecklingen 1988 till 2015

Sedan andra halvan av 1980-talet har CAN samlat in uppgifter om gatupriser på narkotika. Dessa uppgifter publicerades för första gången i samlad form i Narkotikaprisutvecklingen i Sverige 1988–2003 (Guttormsson 2004). Därefter har ett antal mer eller mindre omfattande rapporter getts ut under åren. I vissa av dem har prisuppgifterna kombinerats med annan relevant information för att ge en bredare bild av marknadsförändringar och hur tillgängligheten av olika narkotiska preparat utvecklats. Den senaste analysen av mera omfattande natur publicerades i Narkotikatillgängligheten i Sverige 1988–2010 (Guttormsson 2011). Årets rapport är huvudsakligen deskriptiv och i denna redogörs för utvecklingen av gatupriserna för perioden 1988–2015. Dessutom redovisas utvecklingen av priserna på grossistnivå, vilka följts sedan 2010. Vill man få en djupare förståelse för hur olika resonemang kan föras gällande prisuppgifterna är man således hänvisad till tidigare rapporter.

Läs hela rapporten här

Rapporten finns även att ladda ned på denna hemsida, under rubriken ”Svenska rapporter”