En av vår medarbetare i SNPF:s styrelse i SVD debatt – Narkotikapoliserna finns inte längre

De specialpoliser som tidigare arbetade med narkotikabrott, har organiserats om till allmänna spanare. Det innebär stora risker för samhället när det gäller förmågan att bekämpa organiserad brottslighet, skriver poliserna Stefan Edin och Lennart Karlsson. 

DEBATT | NARKOTIKABROTT

Narkotikapoliserna finns inte längre. Över en natt raderades en hel specialistinriktning. Och med det sattes punkt för Sveriges uttalat hårda linje mot narkotikabrott och dess följder.

Det första steget i nedmonteringen kom 2011 när högsta domstolen i tolv domar (svjt.se/svjt/2012/845) underkände en påföljdspraxis som gällt vid narkotikabrott under många år. Utan offentlig debatt minskades normstraffen drastiskt för normalgrads- och grova brott efter en ny tolkning av den högsta instansens jurister. Mängden narkotika som kan hanteras innan mer kännbara straff nås höjdes och betydelsen av den minskade. I en brottslighet där ingen vill prata blev det nu viktigare att bevisa den enskildes uppsåt och roll. En mycket svår uppgift som den tidigare praxisen tagit höjd för. Den politiska, och därmed folkliga, förankringen för den nya linjen lyste med sin frånvaro. Det gjorde också en resurs- och metodanpassning inom polisen för att möta de nya högre kraven på bevisning. Efter förändringen har antalet utdömda fängelseår totalt minskat radikalt (Prop. 2014/15:1 utgiftsområde 4 Rättsväsendet och BRÅ på bra.se 130530).

Läs hela artikeln i SVD