Juridiska rapporter


Synnerligen grova narkotikabrott, SOU 2014:43 (pdf 5 MB)

”Vårt uppdrag har varit att överväga och föreslå de ändringar som behövs för att åstadkomma en modern straffrättslig reglering för narkotikabrott och narkotikasmugglingsbrott som tydligt ger uttryck för en sträng, fast och konsekvent syn på all illegal hantering av narkotika”

Lagrådets yttrande 2016-01-18: Synnerligen grova narkotikabrott

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-01-18
Närvarande: F.d. justitierådet Lennart Hamberg samt justitieråden
Anita Saldén Enérusoch Agneta Bäcklund.
Synnerligen grova narkotikabrott
Enligt en lagrådsremiss den10 december 2015 (Justitie departemen-
tet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag
till:
1. lag om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64),
2. lag om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling.

Våra medlemmar tillhör: