Lagrådets yttrande 2016-01-18: Synnerligen grova narkotikabrott

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-01-18
Närvarande: F.d. justitierådet Lennart Hamberg samt justitieråden
Anita Saldén Enérusoch Agneta Bäcklund.
Synnerligen grova narkotikabrott
Enligt en lagrådsremiss den10 december 2015 (Justitie departemen-
tet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag
till:
1. lag om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64),
2. lag om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling.
Ladda ner rapporten här.