10 oktober, 2016

Social styrelsen – Nationell riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende

I dessa nationella riktlinjer ger Socialstyrelsen rekommendationer
om vård och stöd vid missbruk och beroende. Riktlinjerna är en
revidering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård
från 2007. Syftet med riktlinjerna är att stimulera användandet av vetenskapligt utvärderade och effektiva åtgärder inom detta område samt att vara ett underlag för öppna och systematiska prioriteringar inom
hälso- och sjukvården och socialtjänsten.
Riktlinjerna riktar sig i första hand till beslutsfattare inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten, såsom politiker, chefstjänstemän och verksamhets- och enhetschefer.
Rekommendationerna bör påverka resursfördelningen inom vården
och omsorgen på så sätt att förhållandevis mer resurser fördelas till
högt prioriterade tillstånd och åtgärder än till dem som har fått låg
prioritet.
Ladda ner riktlinjerna här.