Om SNPF

Svenska Narkotikapolisföreningen
Box 429, 401 26 Göteborg, snpf@snpf.org
Plusgiro 637306-2 enbart för medlemsavgifter.
Plusgiro 565025-4 för konferensavgifter och alla andra inbetalningar


Organisation

Svenska Narkotikapolisföreningen, SNPF, bildades 1987. Föreningen är ideell – politiskt, fackligt och religiöst oberoende.  Medlemskap kan vinnas av anställd inom rättsväsendet som arbetar med eller verkar för bekämpning av narkotikabrottslighet. Medlem som går i pension får fortsätta sitt medlemskap.

Syfte

Föreningens syfte är att främja sådan utbildning och forskning inom narkotikabekämpningens område som är till nytta för rättsväsendets verksamhet. SNPF skall verka för att överbrygga hinder mellan olika verksamhetsgrenar inom rättsväsendet, öka förståelsen för faran med narkotika och förstärka arbetet mot narkotikabrottslighet. Föreningen ska främja professionell kompetensutveckling, ett etiskt förhållningssätt och internationellt kollegialt utbyte.

Verksamhet

SNPF stödjer enskilda medlemmar genom att bidra med stipendier och bidrag för resor och annan verksamhet som är förenlig med föreningens stadgar. Regelbundna utbildningskonferenser och seminarier med kvalificerade föreläsare och instruktörer arrangeras. Föreningen håller sina medlemmar underrättade om utvecklingen inom narkotikaområdet och verkar för största möjliga kunskap i ämnet. Svenska Narkotikapolisföreningens Tidning utkommer med minst fem nummer per år.

Föreningens verksamhet finansieras främst genom bidrag från enskilda företag och organisationer. Medlemsavgifter och andra bidrag är också väsentliga för föreningen.

SNPF är associerad medlem i paraplyorganisationen National Narcotics Officers Associations Coalition en paraplyorganisation i vilken samtliga USA:s narkotikapolisföreningar ingår. SNPF har historiskt haft ett extra nära samarbete med California Narcotic Officers Association och Texas Narcotic Officers Association. SNPF har ett nära samarbete med Norska Narkotikapolisföreningen och Svenska Carnegie Institutet. Kontakt finns också med narkotikapolisföreningar på Island och Nya Zeeland.

Medlemmar

Föreningen har (2021) ca 2000 medlemmar. De flesta är anställda inom polismyndigheten eller tullverket. Men många medlemmar är även anställda hos Åklagarmyndigheten, kriminalvården och kustbevakningen. Föreningen genomför utbildningskonferenser som brukar besökas av 500 medlemmar.  Föreningen kan utse hedersmedlemmar för den som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt främjat föreningens verksamhet.

Resultat

Föreningens medlemmar får ett ökat kunnande inom sina respektive verksamhetsområden genom den högklassiga utbildning som sker inom ramen för föreningens verksamhet. Föreningens medlemmar för även ut detta kunnande till andra kollegor, enskilda och organisationer till förmån för narkotikabekämpningen.

Våra medlemmar tillhör: