Om SNPF

Svenska Narkotikapolisföreningen
Box 429, 401 26 Göteborg, snpf@snpf.org
Plusgiro 637306-2 enbart för medlemsavgifter.
Plusgiro 565025-4 för konferensavgifter och alla andra inbetalningar


Organisation

Svenska Narkotikapolisföreningen, SNPF, bildades 1987. Föreningen är ideéll – politiskt, fackligt och religiöst oberoende. Medlemskap är förbehållet anställd eller tidigare anställd inom rättsväsendet som arbetar med eller verkar för bekämpning av narkotikabrottslighet, samt av andra som arbetar med narkotikaproblem om särskilda skäl föreligger.

Syfte

Föreningens syfte är att främja sådan utbildning och forskning inom narkotikabekämpningens område som är till nytta för rättsväsendets verksamhet. SNPF skall verka för att överbrygga hinder mellan olika verksamhetsgrenar inom rättsväsendet, öka förståelsen för faran med droger och förstärka kampen mot narkotikabrottslighet.

Verksamhet

SNPF stödjer enskilda medlemmar genom att bidra med stipendier och bidrag för resor och annan verksamhet som är förenlig med föreningens stadgar. Regelbundna utbildningskonferenser och seminarier med kvalificerade föreläsare och instruktörer arrangeras. Föreningen håller sina medlemmar underrättade om utvecklingen inom narkotikaområdet och verkar för största möjliga kunskap i ämnet. Svenska Narkotikapolisföreningens Tidning utkommer med minst fem nummer per år.

Föreningens verksamhet finansieras främst genom bidrag från enskilda företag och organisationer samt genom föreningens företagsklubb. Medlemsavgifter och bidrag från myndigheter är också väsentliga för föreningen.

SNPF samarbetar bl.a. med California Narcotic Officers Association, Texas Narcotic Officers Association, A-One Oklahoma, Norska Narkotikapolisföreningen och Svenska Carnegie Institutet.

Medlemmar

Föreningen har (2016) ca 2500 medlemmar. De flesta är anställda inom polisväsendet, men många medlemmar är tulltjänstemän och åklagare. Föreningens utbildningskonferenser bevistas årligen av ca 600 medlemmar. Merparten deltar på sin fritid och betalar delvis av egna medel. Föreningens hedersordförande och beskyddare är förre rikspolischefen och landshövdingen Carl G Persson.

Resultat

Föreningens medlemmar får ett ökat kunnande inom sina respektive verksamhetsområden genom den högklassiga utbildning som sker inom ramen för föreningens verksamhet. Föreningens medlemmar för även ut detta kunnande till andra kollegor, enskilda och organisationer till förmån för narkotikabekämpningen.