Stadgar


§ 1. - Syfte och verksamhet

1. mom.
Organisationens namn skall vara Svenska Narkotikapolisföreningen och förkortas S N P F.

2. mom.
Organisationens ändamål är
a. att främja sådan utbildning och forskning om narkotikaproblem som kan vara till gagn för medlemmars verksamhet inom rättsväsendet,
b. Att främja professionell kompetensutveckling och ett etiskt förhållningssätt samt
c. att främja internationellt kollegialt utbyte.

3. mom.
Organisationen skall vara politiskt, fackligt och religiöst oberoende.

4. mom.
Organisationens verksamhet skall ledas av en styrelse.

5. mom.
Organisationens säte skall vara Göteborg.

6. mom.
Organisationens verksamhetsår skall vara kalenderår.

§ 2. - Medlemskap

1. mom.
Medlemskap kan vinnas av anställd inom rättsväsendet som arbetar med eller verkar för bekämpning av narkotikabrottslighet. Medlem som går i pension får fortsätta sitt medlemskap.

2. mom.
Medlemskap beviljas av styrelsen.

3. mom.
Till hedersordförande eller hedersmedlem kan, på förslag av styrelsen, årsmöte utse den som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt främjat föreningens verksamhet.

4. mom.
Medlemsavgift fastställs av årsmötet.

5. mom.
Hedersordförande och hedersmedlem är befriad från erläggande av medlemsavgift.

6. mom.
Medlem som under ett verksamhetsår underlåter att betala medlemsavgift anses ha utträtt ur organisationen.

7. mom.
Styrelsen får utesluta medlem vars kvarstående i organisaton inverkar menligt på verksamheten eller om andra jämförliga synnerliga skäl föreligger. Medlem som uteslutits av styrelsen får överklaga sådant beslut till årsmötet.

8. mom.
Medlem som utträder eller utesluts ur föreningen äger ej få del av föreningens tillgångar.

§ 3. - Årsmötet

1. mom.
Årsmötet är organisationens högsta beslutande organ. Vid årsmötet äger alla närvarande medlemmar rösträtt. Omröstning med fullmakt får inte förekomma.

2. mom.
Årsmötet inkallas av styrelsen varje år före utgången av maj månad. Vid sådant ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:
01. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
02. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
03. Godkännande av dagordningen.
04. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande.
05. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse.
06. Revisorernas berättelse.
07. Fastställande av resultat och balansräkning.
08. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
09. Fastställande av medlemsavgift.
10. Val av ordförande / vice ordförande.
11. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter.
12. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
13. Val av valberedning.
14. Ärende som väckts av styrelsen.
15. Ärende som väckts av medlem jämte styrelsens yttrande över ärendet.
16. Övriga frågor enligt dagordningen.

3. mom.
Kallelse till årsmötet skall vara medlemmarna tillhanda senast fjorton dagar före mötet.

4. mom.
Extra årsmöte inkallas då styrelsen så beslutar eller revisorerna eller då minst 10 medlemmar gör framställan därom till styrelsen. Extra årsmöte skall inkallas för visst i kallelse och framställan angivet ändamål. Extra årsmöte skall inkallas senast sex veckor efter det att framställan kommit styrelsen tillhanda. Vid ett extra årsmöte gäller i tillämpliga delar bestämmelserna om ordinarie årsmöte.

5. mom.
Årsmötet beslutar om organisationens medlemskap i eller varaktig samverkan med andra organisationer.

§ 4. - Styrelsen och revisorerna

1. mom.
Styrelsen består av ordförande, vice ordförande samt minst fyra och högst nio ledamöter, alla utsedda av årsmötet. Mandatperiod omfattar 2 år. Valet skall ske så att ordföranden och vice ordföranden ej avgår samma år. Valet skall också ske så att halva antalet ledamöter avgår varje år.

2. mom.
Till styrelsen skall utses minst två och högst fyra suppleanter. Mandatperioden omfattar ett år. Suppleanterna har rätt att närvara vid samtliga styrelsemöten.

3. mom.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst två ledamöter för visst uppgivet ärende gör framställan till ordföranden därom. Kallelse bör vara ledamot tillhanda minst sju dagar före sammanträdet.

4. mom.
Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsgivande röst.

5. mom.
Vid styrelsens sammanträde skall föras protokoll som justeras av ordföranden och särskilt utsedd justeringsman. Protokollen skall hållas till gängliga för medlemmarna och revisorerna.

6. mom.
Styrelsen leder organisationens verksamhet och förvaltar dess tillgångar. Styrelsen utser firmatecknare. Två i förening tecknar firma.

7. mom.
Styrelsen utser inom eller utom sig ansvariga för olika grenar av verksamheten samt anställer personal.

8. mom.
Styrelsen avger varje år till årsmötet verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse samt budgetförslag till kommande verksamhetsår.

9. mom.
I och för granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning skall finnas två revisorer. Vid varje ordinarie årsmöte skall väljas en revisor för en mandatperiod om två år och två revisorssuppleanter för en mandatperiod om ett år.

10. mom.
Revisorerna skall minst två gånger om året granska föreningens räkenskaper och förvaltning samt varje år till ordinarie årsmöte avge revisionsberättelse. Finns det skäl till anmärkning skall revisorerna av styrelsen infordra förklaring innan anmärkning intages i revisionsberättelsen.

11. mom.
Revisorerna får, om de finner särskild anledning därtill, kalla till ett extra sammanträde med styrelsen eller årsmötet för visst uppgivet ändamål.

12. mom.
Valberedning om minst två och högst fem personer utses för en period om ett år. Bland de utsedda skall sammankallande utses av årsmötet.

§ 5. - Stadgeändring m.m.

1. mom.
Beslut om ändring i denna stadga fattas med minst 2/3 majoritet vid ordinarie årsmöte eller likalydande beslut med minst enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöten varav det ena skall vara ordinarie. Förslag om ändring till denna stadga skall utsändas med kallelse till ordinarie årsmöte.

2. mom.
Beslut om upplösning av organisationen fattas genom likalydande beslut med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten varav ett skall vara ordinarie. Vid beslut om upplösning av föreningen skall förfaras med organisationens tillgångar såsom sist avhållna årsmötet beslutar.

3. mom.
Tvist mellan organisationen och medlem eller anställd skall avgöras enligt lagen om skiljemän.

Stadgan antagen vid föreningsstämman på Hindås Hotell 1987-04-26. Reviderad på Oslo Plaza Hotel 1992-04-04 på SAS Scandinavia Hotel i Köpenhamn 1993-04-24, på Aros Conference Center i Västerås 2003-05-10 och på Carlstad Conference Center 2004-05-08 och 2008-05-10 vid föreningens stämmor/årsmöten i samband med utbildningskonferenserna.