Stadgar

§ 1. – Syfte och verksamhet

1. mom.
Organisationens namn skall vara Svenska Narkotikapolisföreningen och förkortas S N P F.

2. mom.
Organisationens ändamål är
a. att främja sådan utbildning och forskning om narkotikaproblem som kan vara till gagn för medlemmars verksamhet inom rättsväsendet,
b. Att främja professionell kompetensutveckling och ett etiskt förhållningssätt samt
c. att främja internationellt kollegialt utbyte.

3. mom.
Organisationen skall vara politiskt, fackligt och religiöst oberoende.

4. mom.
Organisationens verksamhet skall ledas av en styrelse.

5. mom.
Organisationens säte skall vara Göteborg.

6. mom.
Organisationens verksamhetsår skall vara kalenderår.

§ 2. – Medlemskap

1. mom.
Medlemskap kan vinnas av anställd inom rättsväsendet som arbetar med eller verkar för bekämpning av narkotikabrottslighet. Medlem som går i pension får fortsätta sitt medlemskap.

2. mom.
Medlemskap beviljas av styrelsen.

3. mom.
Till hedersordförande eller hedersmedlem kan, på förslag av styrelsen, årsmöte utse den som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt främjat föreningens verksamhet.

4. mom.
Medlemsavgift fastställs av årsmötet.

5. mom.
Hedersordförande och hedersmedlem är befriad från erläggande av medlemsavgift.

6. mom.
Medlem som under ett verksamhetsår underlåter att betala medlemsavgift anses ha utträtt ur organisationen.

7. mom.
Styrelsen får utesluta medlem vars kvarstående i organisaton inverkar menligt på verksamheten eller om andra jämförliga synnerliga skäl föreligger. Medlem som uteslutits av styrelsen får överklaga sådant beslut till årsmötet.

8. mom.
Medlem som utträder eller utesluts ur föreningen äger ej få del av föreningens tillgångar.

§ 3. – Årsmötet

1. mom.
Årsmötet är organisationens högsta beslutande organ. Vid årsmötet äger alla närvarande medlemmar rösträtt. Omröstning med fullmakt får inte förekomma.

2. mom.
Årsmötet inkallas av styrelsen varje år före utgången av maj månad. Vid sådant ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:
01. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
02. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
03. Godkännande av dagordningen.
04. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande.
05. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse.
06. Revisorernas berättelse.
07. Fastställande av resultat och balansräkning.
08. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
09. Fastställande av medlemsavgift.
10. Val av ordförande / vice ordförande.
11. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter.
12. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
13. Val av valberedning.
14. Ärende som väckts av styrelsen.
15. Ärende som väckts av medlem jämte styrelsens yttrande över ärendet.
16. Övriga frågor enligt dagordningen.

3. mom.
Kallelse till årsmötet skall vara medlemmarna tillhanda senast fjorton dagar före mötet.

4. mom.
Extra årsmöte inkallas då styrelsen så beslutar eller revisorerna eller då minst 10 medlemmar gör framställan därom till styrelsen. Extra årsmöte skall inkallas för visst i kallelse och framställan angivet ändamål. Extra årsmöte skall inkallas senast sex veckor efter det att framställan kommit styrelsen tillhanda. Vid ett extra årsmöte gäller i tillämpliga delar bestämmelserna om ordinarie årsmöte.

5. mom.
Årsmötet beslutar om organisationens medlemskap i eller varaktig samverkan med andra organisationer.

§ 4. – Styrelsen och revisorerna

1. mom.
Styrelsen består av ordförande, vice ordförande samt minst fyra och högst nio ledamöter, alla utsedda av årsmötet. Mandatperiod omfattar 2 år. Valet skall ske så att ordföranden och vice ordföranden ej avgår samma år. Valet skall också ske så att halva antalet ledamöter avgår varje år.

2. mom.
Till styrelsen skall utses minst två och högst fyra suppleanter. Mandatperioden omfattar ett år. Suppleanterna har rätt att närvara vid samtliga styrelsemöten.

3. mom.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst två ledamöter för visst uppgivet ärende gör framställan till ordföranden därom. Kallelse bör vara ledamot tillhanda minst sju dagar före sammanträdet.

4. mom.
Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsgivande röst.

5. mom.
Vid styrelsens sammanträde skall föras protokoll som justeras av ordföranden och särskilt utsedd justeringsman. Protokollen skall hållas till gängliga för medlemmarna och revisorerna.

6. mom.
Styrelsen leder organisationens verksamhet och förvaltar dess tillgångar. Styrelsen utser firmatecknare. Två i förening tecknar firma.

7. mom.
Styrelsen utser inom eller utom sig ansvariga för olika grenar av verksamheten samt anställer personal.

8. mom.
Styrelsen avger varje år till årsmötet verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse samt budgetförslag till kommande verksamhetsår.

9. mom.
I och för granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning skall finnas två revisorer. Vid varje ordinarie årsmöte skall väljas en revisor för en mandatperiod om två år och två revisorssuppleanter för en mandatperiod om ett år.

10. mom.
Revisorerna skall minst två gånger om året granska föreningens räkenskaper och förvaltning samt varje år till ordinarie årsmöte avge revisionsberättelse. Finns det skäl till anmärkning skall revisorerna av styrelsen infordra förklaring innan anmärkning intages i revisionsberättelsen.

11. mom.
Revisorerna får, om de finner särskild anledning därtill, kalla till ett extra sammanträde med styrelsen eller årsmötet för visst uppgivet ändamål.

12. mom.
Valberedning om minst två och högst fem personer utses för en period om ett år. Bland de utsedda skall sammankallande utses av årsmötet.

§ 5. – Stadgeändring mm

1. mom.
Beslut om ändring i denna stadga fattas med minst 2/3 majoritet vid ordinarie årsmöte eller likalydande beslut med minst enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöten varav det ena skall vara ordinarie. Förslag om ändring till denna stadga skall utsändas med kallelse till ordinarie årsmöte.

2. mom.
Beslut om upplösning av organisationen fattas genom likalydande beslut med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten varav ett skall vara ordinarie. Vid beslut om upplösning av föreningen skall förfaras med organisationens tillgångar såsom sist avhållna årsmötet beslutar.

3. mom.
Tvist mellan organisationen och medlem eller anställd skall avgöras enligt lagen om skiljemän.

Stadgan antagen vid föreningsstämman på Hindås Hotell 1987-04-26. Reviderad på Oslo Plaza Hotel 1992-04-04 på SAS Scandinavia Hotel i Köpenhamn 1993-04-24, på Aros Conference Center i Västerås 2003-05-10 och på Carlstad Conference Center 2004-05-08 och 2008-05-10 vid föreningens stämmor/årsmöten i samband med utbildningskonferenserna.

Om Cookies

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen och optimera vår sajt. Du kan själv styra vilka cookies som får användas och kan återkalla ditt samtycke när som helst. Gör dina val nedan eller klicka på ”Godkänn alla” för att ge samtycke till samtliga syften.

För att vi ska kunna spara dina val av cookies placeras öven "nödvändiga cookies" som inte kräver ditt samtycke. Se cookiepolicy här. Placeringen av cookies innebär dessutom att vi behandlar dina personuppgifter. Se integritetspolicy här.

Cookiepolicy

Ditt samtycke gäller domänen: snpf.org
Cookiepolicyn uppdaterades senast: 2022-08-09

Integritetspolicy

Visa de cookies som används på vår hemsida

Statistiska cookies hjälper webbplatsens ägare att förstå hur besökare interagerar med webbsidan genom att samla in och rapportera dessa uppgifter.

 • _clck

  Syfte: Används för att lagra ett unikt användar-ID.
  Utfärdas av: Microsoft Clarity
  Livslängd: 1 år

  Domän: snpf.org

 • _clsk

  Syfte: Används för att lagra och kombinera sidvisningar av en användare till en enda sessionsinspelning.
  Utfärdas av: Microsoft Clarity
  Livslängd: 1 dag

  Domän: snpf.org

 • _hjIncludedInSessionSample

  Syfte: Används för att kontrollera om besökaren ingår i datasamplingen som definieras av webbplatsens dagliga sessionsgräns.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: snpf.org

 • _hjTLDTest

  Syfte: Används för att kontrollera om cookies kan laddas på webbplatsen och tas bort kort därefter.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: Session

  Domän: snpf.org

Om cookies på kunskapsplattformen

På SNPF Kunskapsplattform använder vi cookies enligt följande. Du kan förhindra användandet av cookies när som helst genom att klicka på ikonen nere till vänster eller genom att välja inställningar i pop-up rutan för cookiealternativ, observera att detta kan komma att påverka hur du upplever webbsidan.

Vad är cookies och hur använder vi cookies?

SNPF kunskapsplattform innehåller så kallade Cookies. Cookies är en liten textfil som placeras på datorn av en webbserver och fungerar som ett ID-kort. Cookies möjliggör att webbsidan kommer ihåg viktig information som gör ditt besök på webbsidan bekvämare. Liksom de flesta andra webbplatser, använder SNPF cookies för att förbättra din internetupplevelse på följande sätt:

 • Räkna antalet användare och trafik. Genom att förstå hur webbplatsen används kan vi utveckla och förbättra den.
 • Samla in och analysera beteendedata baserat på användning av webbplats och tjänster i syfte att förbättra användarupplevelsen och även möjliggöra individanpassat innehåll på tjänsten.

Det finns två typer av cookies och på SNPF kunskapsplattform används båda. Den ena typen, som kallas för Permanent Cookie, sparar en fil som ligger kvar på besökarens dator. Den används till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål, val och intressen samt för statistikuppföljning. Nedan har vi listat alla cookies, deras syfte, vilken domän de tillhör och deras livslängd. Den andra typen kallas Session Cookie. Under tiden en besökare är inne på en webbsida, lagras den temporärt i minnet i besökarens dator. Session Cookies försvinner när du stänger din webbläsare. På SNPF kunskapsportal används också tredjepartscookies för bland annat Google Analytics. Syftet är att förstå hur vår sida används och kunna förbättra den.

Vilka cookies används på SNPF kunskapsplattform och hur du inaktiverar dem

Läs mer om vilka cookies som används på SNPF kunskapsplattform, deras syfte, livslängd och/eller hur du ändrar dess inställningar i pop-upen för cookie-inställlningar.

Statistiska cookies hjälper webbplatsens ägare att förstå hur besökare interagerar med webbsidan genom att samla in och rapportera dessa uppgifter.

 • _clck

  Syfte: Används för att lagra ett unikt användar-ID.
  Utfärdas av: Microsoft Clarity
  Livslängd: 1 år

  Domän: snpf.org

 • _clsk

  Syfte: Används för att lagra och kombinera sidvisningar av en användare till en enda sessionsinspelning.
  Utfärdas av: Microsoft Clarity
  Livslängd: 1 dag

  Domän: snpf.org

 • _hjIncludedInSessionSample

  Syfte: Används för att kontrollera om besökaren ingår i datasamplingen som definieras av webbplatsens dagliga sessionsgräns.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: snpf.org

 • _hjTLDTest

  Syfte: Används för att kontrollera om cookies kan laddas på webbplatsen och tas bort kort därefter.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: Session

  Domän: snpf.org

Om personuppgiftspolicyn

Vi är glada att du valt att använda vår kunskapsplattform!

Din personliga integritet är viktig för oss och vi vill att du ska känna dig trygg vid din användning av vår kunskapsplattform. Denna personuppgiftspolicy gäller för användning av Svenska Narkotikapolisföreningens kunskapsplattform (Tjänsten), som tillhandahålls av Svenska Narkotikapolisföreningen med organisationsnummer 857205-3463. (SNPF)

I den här policyn förklarar vi hur och varför vi behandlar dina personuppgifter i samband med att du använder Tjänsten.

Innehåll

 • Varför samlar vi in personuppgifter
 • Vilka personuppgifter vi behandlar och hur vi samlar in dem
 • Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter
 • När och hur vi delar dina personuppgifter med andra
 • Hur vi skyddar dina personuppgifter
 • Hur länge vi sparar dina personuppgifter
 • Var behandlas dina personuppgifter
 • Om du vill ta del av eller ändra dina personuppgifter hos oss
 • Kontakt vid frågor

 

Varför samlar vi in personuppgifter?

För att möjliggöra att du som användare kan nyttja tjänsten
Vi behandlar dina uppgifter för att tillhandahålla Tjänsten till dig, för möjliggöra köp, leverans av beställda produkter samt för att kunna visa dig ditt valda innehåll samt din order- och abonnemangshistorik.

Kundsupport
Vi använder dina uppgifter för att ge support till dig så att du kan utnyttja Tjänsten och få ge service vid frågor.

Kommunikation
Vi använder dina uppgifter för att kommunicera med dig (ex via e-post) för att du ska kunna hantera ditt konto eller för att meddela ändringar av innehåll i Tjänsten. Om du valt att ta del av löpande information från SNPF använder vi även dina uppgifter för att skicka information och nyhetsbrev från SNPF.

Förbättra och utveckla Tjänsten
För att kunna underhålla, förbättra och utveckla Tjänsten tar vi hjälp av statistik om hur denna används. Webbplatsen samlar även in och lagrar viss information automatiskt genom användning av kakor (cookies). För mer information, se vår cookiepolicy.

 

Vilka personuppgifter vi hanterar och hur vi samlar in dem

Vi samlar in dina personuppgifter via formulär, till exempel när du registrerar dig för att använda Tjänsten, väljer att köpa innehåll eller abonnemang som tillhandahålls av Tjänsten, eller när du kontaktar oss via intresse- eller kontaktformulär. Vi samlar även in data i form av användardata och orderhistorik när du använder Tjänsten. De personuppgifter som vi behandlar om dig är:

Kontaktuppgifter:
Vi samlar in ditt namn, telefonnummer och e-postadress när du skapar ett konto i Tjänsten. Om du väljer att köpa utbildningspaket eller beställa litteratur kommer vi även be om fakturaadress, leveransadress, postnummer och betalningsuppgifter.

Betalningsdata:
Vår samarbetspartner för betallösningar (Stripe) samlar in nödvändiga uppgifter för att kunna behandla och genomföra din betalning i samband med köp av narkotikautbildning Bas eller den litteratur du valt att köpa i Tjänsten. Läs mer om Stripe här https://support.stripe.com/

Användningsdata:
Vid användning av Tjänsten sparar vi dina uppgifter om hur du använder Tjänsten i form genomförda utbildningar och godkända diplom, samt orderhistorik kring dina beställningar. Vi samlar även in användarstatistik från webbplatsen via cookies. För mer information, se vår cookiepolicy.

Support, kundservice, feedback m.m.
Vi behandlar också de uppgifter som vi tillhandahåller via meddelanden, såsom kontaktuppgifter, frågor och information som du lämnar i supportärenden.

 

Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter

För att vi ska kunna tillhandahålla Tjänsten till dig och fullfölja vårt avtal, är det en förutsättning att vi behandlar uppgifterna som nämns ovan. I vissa fall som kontakt och supportärenden samt i de fall du vill mottaga vårt nyhetsbrev är det ditt samtycke som är vår lagliga grund för behandling.

 

När och hur vi delar dina personuppgifter med andra

Vi är restriktiva med att dela dina personuppgifter och delning av uppgifter sker enbart i syfte att förvalta Tjänsten. SNPF kommer inte att sälja eller hyra ut dina personuppgifter till tredje part. 

Dina personuppgifter delas och hanteras av vår samarbetspartner Mediahuset i Göteborg AB som SNPF har kontrakterat för att förvalta Tjänsten. Vi delar även dina uppgifter med bolag som tillhandahåller den tekniska och ekonomiska förvaltningen av tjänster till oss
(IT-leverantörer, IT-system) för det fall de behöver tillgång till personuppgifterna för att tillhandahålla sina tjänster till oss.

Det är dock alltid SNPF som ansvarar för behandlingen av personuppgifterna och de bolag som vi lämnar dina uppgifter till får enbart behandla dem i enlighet med våra instruktioner och inte i annat ändamål än det som SNPF har tillåtit.

 

Hur länge vi sparar dina personuppgifter

Vi sparar dina personuppgifter under den tid som du använder tjänsten. Vi raderar inte personuppgifter när det finns ett legalt krav att lagra dem, till exempel enligt gällande bokföringslagar. Vi sparar även avidentifierade användardata för statistiska ändamål.

 

Hur vi skyddar dina personuppgifter

Dina uppgifter ska alltid hanteras på ett kontrollerat, säkert och strukturerat sätt enligt Dataskyddsförordningen. Personuppgifterna skyddas både tekniskt, exempelvis genom olika typer av inloggningssystem och organisatoriskt genom att begränsa åtkomsten till dina personuppgifter till de som måste ha tillgång till dem för att kunna förvalta och uppdatera, kunskapsplattformens innehåll samt till de som administrerar fakturering och leverans av beställda produkter.

 

Var behandlas dina personuppgifter?

SNPF behandlar som huvudregel alltid dina personuppgifter inom EU/EES och dina uppgifter sparas på servrar i Sverige. Om vi använder en leverantör eller underleverantör som behandlar personuppgifterna utanför EU/EES så ingår vi alltid särskilda avtal med dessa och vidtar organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder för att säkerställa att personuppgifterna hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och på samma nivå som det skydd som finns inom EU/EES.

 

Om du vill ändra dina personuppgifter

Du har alltid rätt att ha kontroll över dina egna uppgifter.

Tillgång till dina personuppgifter
Dina personuppgifter (kontaktuppgifter, orderhistorik) kan du själv ta del av via Mina Sidor när du loggar in på tjänsten. Vill du få bekräftelse på om SNPF behandlar dina personuppgifter och ta del av dessa så kontakta oss så hjälper vi dig.


Ändring av personuppgifter

Vissa personuppgifter (kontaktuppgifter) kan du själv uppdatera via Mina Sidor när du loggar in på tjänsten. Om du valt att prenumerera på SNPF nyhetsbrev kan du ändra dina uppgifter eller av prenumerera via länk i mailet. Behöver du hjälp eller har önskemål av uppdateringar av övriga uppgifter så kontakta oss så hjälper vi dig.

Om du vill invända mot behandlingen eller återkalla dina personuppgifter.
Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke (i de fall behandlingen baseras på ditt samtycke). Om du önskar att dina personuppgifter ska återkallas eller vill invända mot hanteringen, kontakta oss så hjälper vi dig.

 

Kontakt

Om du har frågor, synpunkter eller klagomål som gäller Svenska Narkotikapolisföreningens hantering av personuppgifter eller denna personuppgiftspolicy ber vi dig att ta kontakt med vår personuppgiftsansvarige via denna e-postadress: support@snpf.org