Tillägg till programbladet – ”Den svenska modellen och narkotikafrågan ur ett globalt perspektiv”.

Den svenska modellen och narkotikafrågan ur ett globalt perspektiv.

Droger har funnits genom mänsklighetens historia sedan tusentals år tillbaka och använts för berusning, som läkemedel eller i religiösa ceremonier. Sedan 1961 är all icke-medicinsk och icke-vetenskaplig användning av narkotika förbjuden genom FN:s narkotikakonventioner.

Trots antagna konventioner, en stark samsyn inom världssamfundet på narkotikan betydelse ur ett gränsöverskridande brottsligt perspektiv, har olika länder ändå utvecklat olika förhållningssätt till att hantera frågan. Lösningar, som i flera fall ur ett svensk perspektiv kan te sig mindre verkningsfulla.

Vilka olika strategier tillämpas för att hantera narkotikaproblemet? Vad händer i USA, Kanada, Portugal och Norge? Vad säger de asiatiska länderna och Ryssland? Hur står sig den svenska modellen mot andra alternativ? *) Föreläsningen fokuserar på global narkotikapolitik i praktiken och landsstrategier som jämförs med den svenska modellen.